سروش

با کلیک بر لینک زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی و …. بهره مند شوید.

نماز آدینه

 

آخرین دیدگاه‌ها

  ۱۳۰سوال word +جواب

  ۱-  برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف) سر برگ Page layout  گروه Orientation  گزینه Portrait

  ب  ) سر برگ Insert  گروه Orientation  گزینه Landscape

  ج  ) سر برگ Insert گروه Margins  گزینه Portrait

  د   ) سر برگ Page layout گروه Orientation گزینه Landscape

  ۲- برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

   الف) سر برگ View گروه Table                                  ب  ) سر برگ Insert گروه Table 

  ج  ) سر برگ Page layout گروه Table                        د   ) هیچکدام

  ۳- برای درج پاورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

  الف) سر برگ Reviwe گزینه Header                               ب  ) سر برگ References گزینه Footnotes

  ج  ) سر برگ References گزینه Insert Endnote               د   ) گزینه ب و ج

  ۴-  برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

   الف) سر برگ Insert گزینه Ruler                                            ب  ) سر برگ View گزینه Ruler

  ج  ) سر برگ Review گزینه  Ruler                                          د  ) همه موارد

  ۵- برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

   الف) سر برگ Insert گزینه Size                   ب  ) سر برگ  Page layout گروه Page Scape

  ج  ) سر برگView  گزینه Size                      د   ) سر برگ Page Layout گروه PageSetup گزینه Size

  ۶-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
  الف- save in                ب- save as                 ج- save                     د- look in

  ۷-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ……. را از سربرگ ……… انتخاب کنیم.
  الف- insert \ font        ب- home \ font       ج- page layout \ font        د- page layout \ paragraph

  ۸-کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟
  الف- ctrl+]                        ب- ctrl+[                        ج- ctrl+(                        د- ctrl+)

  ۹-کدام یک از نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
  الف- print  layout         ب- web   layout            ج- outline                 د- draft

  ۱۰-کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟
  الف- new                   ب- open                     ج- save                    د- save as

  ۱۱-برای رفتن به ابتدای فایل  باید از کلید ترکیبی …….. استفاده کرد.
  الف- ctrl+click                ب- ctrl+home                ج- ctrl+end                    د- ctrl+tab

  ۱۲-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
  الف- یکبار          ب- دوبار             ج- سه بار                 د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.

  ۱۳-برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
  الف- insert \ picture       ب- home \ picture         ج- view \ picture        د- insert \ chart

  ۱۴-چنانچه دکمه ctrl را در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه …. شود …. می گردد.
  الف- کپی – جا به جا                                     ب- جا به جا کپی

   ج- جا به جا – قرینه                   د- بسته به مورد هر سه گزینه صحیح است.

  ۱۵- جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های cut, paste  در کدام زبانه(ریبون) قرار دارند ؟

  الف: insert                        ب: home                  ج: review               د: view

  ۱۶-جهت فعال کردن خط کش کدام  زبانه را انتخاب می کنیم ؟

  الف: insert                 ب: page layout                 ج : view                د: mailing

  ۱۷-پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟

  الف: home                ب:   design               ج: view                      د: table

  ۱۸-گزینه symbol  در کدام زبانه قرار دارد ؟

  الف: insert                        ب: home                   ج: review               د: view

  ۱۹-فایلهای محیط word 2007 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

  الف: doc                ب: dot                    ج:docx                     د: dotx

  ۲۰-با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟

  الف: صفحات زوج            ب: صفحات فرد          ج: صفحه اول سند              د: صفحه آخر سند

  ۲۱-برای تعیین میزان انواع تورفتگی  های قابل اعمال به یک پاراگراف از ………..استفاده می شود ؟

  الف: خط کش افقی       ب: خط کش قائم       ج: گزینه paragraph  از زبانه page layout      د: الف و ج

  ۲۲-مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟

  الف: یک اینچ              ب: نیم اینچ                     ج: دو اینچ                   د: چهار اینچ

  ۲۳ – از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟

   الف سربرگ page Lay out ،گروه  page back ground   ، دکمه water mark

  ب –  سربرگ   page Lay out  ،  گروه page set up ، دکمه water mark

  ج – سربرگ   page Lay out ، گروه      page back ground، دکمه page border

  د – سربرگ insert ،گروه link ، دکمه water mark

  ۲۴ – برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟

  الف – سربرگinsert ، گروه pages ، دکمه cover page

  ب – سربرگ page Lay out گروه page back ground ، دکمه  page border

  ج سربرگ page Layout ، گروه page setup ، page setup ،سربرگ margins

  د – سربرگ home ،گروه paragraph ، دکمه border and shading

   ۵ – اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین  سطر اول جدول در صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

   الف – سربرگ Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

  ب – سربرگ page Layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

  ج – سربرگ page Layout ، گروه  page setup ، دکمه Hyphenation

   د – سربرگ insert  ، گروه Links  ، گزینه Bookmark

  ۲۶ – از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟

  الف – سریرگ Home  ،گروه Table ، دکمه Table

  ب سربرگ Insert ، گروه Table  ، دکمه Table

  ج – سربرگ view ، گروه Document views ، دکمه Print Layout

   د – سربرگ Insert ، گروه Illustrations ، دکمه chart

  ۲۷-با ۲ بار فشار دادن کدام کلید ،مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

   الف)f2                          ب)f4                                 ج)f6                                د)f8

  ۲۸- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

   الف)دکمهdisplay      ب)Advanced→display        ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

  ۲۹- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک …….. ایجاد کنیم؟

   الف)سند جدید             ب)template                ج)Macro              د)گزینه ب وج

  ۳۰ – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

  الف)Insert –Cover page                    ب) Insert-Blank page

  ج) Insert –page break                       د) هرسه گزینه صحیح است

  ۳۱– برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

  الف) Add Ins            ب) Advanced                   ج) Customize                       د) Display

  ۳۲ – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

  الف) Home                      ب) Insert                      ج) Page Layout                     د) Review

  ۳۳-برای ایجاد جدول از کدام منواستفاده میشود.

  الف)Tools            ب)Table            ج)Format          د)Uiew

  ۳۴-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

  الف)Ctrl+F         ب)Ctrl+H                   ج)Ctrl+G                        د)Ctrl+A

  ۳۵-پسوند فایل که در محیط Word2007 ذخیره می شود چیست؟
  الف  Dot-           ب- Gif                ج-  Xls                د- Docx

  ۳۶-کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از حالت انگلیسی به فارسی بکار می رود؟
  الف) Alt+Shift سمت چپ     ب) Alt+Shift سمت راست     ج)Ctrl+Shift سمت چپ     د)موارد الف و ج

  ۳۷-کدام فرمان برای لغو آخرین عمل انجام شده بکار می رود؟
  الف-      Redo ب-     Cut ج- Undo                   د-Paste

  ۳۸-کدام گزینه برای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟
  الف)           Justify ب)   Align Right           ج) Align Left                           د) Center

  ۳۹-کدام نما(حالت نمایش صفحه) در Word2007، سند را به صورت پیش نویس، نمایش می دهد؟
  الف)       Full Screen Reading ب          Print Layout( ج)         Web Layout         د)  Draft

  ۴۰-برای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره Paragraph مناسب است؟
  الف)First Line Indent        ب) Charater Spacing          ج) Format Painter         د) Hanging Indent

  ۴۱-برای درج پاورقی در سند کدام فرمان مناسب است؟
  الف- References ® footnote                          ب-  Format® Page Setup®
  ج-  Insert® References                                 د-  Insert® footnote‌

  ۴۲-برای ایجاد متن چند ستونی (روزنامه ای) در Word 2007 از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Page Layout-Table         ب)Page LayoutColumns        ج)Insert- Table      د)Insert- Columns

  ۴۳-برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟
  الف) Page Layout/ Page Number                                  ب)Page Layout/Shapes

  ج)Insert/ Page Number                                                        د)Insert/Shapes

  ۴۴-کدام گزینه در Page Layout کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟
  الف) Page Setup            ب) Portrait          ج)Landscape         د) Layout

  ۴۵-کدام زبانه در پنجره Page Setup برای تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟
  الف)Margin                     ب)Paper                            ج)Layout                د) Home

  ۴۶- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

  الف)  Ctrl + M           ب) N + Ctrl            ج)    Ctrl + C                د)  Ctrl +Z

  ۴۷-  برای ذخیره فایل از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

  الف)   M +  Ctrl               ب)  Ctrl +Z             ج)  Ctrl + W        د) Ctrl +S

   ۴۸-  در کدام نما ، پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟

  الف)   Print layout           ب)out line        ج)     Full screen reading      د)  Web layout

  ۴۹-  برای انتخاب کلمات غیر مجاور از کدام کلید به همراه درگ استفاده می کنیم؟

  الف)  Ctrl                 ب)   Shift                  ج)  Alt               د)  Space bar

  ۵۰-  برای انتخاب کل سند کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)  Insert®Editing®select®select all                          ب)  Home®Editing®select®select all

  ج)  Office button ®Editing®select                                    د)  View®Editing®select®select all

  ۵۱- کلید میانبر برای مورب کردن متن کدام است؟

  الف)   Ctrl+z          ب)   Ctrl+r          ج)  Ctrl +I          د) Ctrl+B

  ۵۲-  برای باز کردن کادر Font  از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟

  الف) Ctrl + F         ب) Ctrl + D               ج)  Ctrl + M                 د) Ctrl +  N

  ۵۳- کلید میانبر عمل وسط چین کدام است؟

  الف)    Shift +V         ب) Ctrl +V        ج)Ctrl +R        د) Ctrl +E

  ۵۴- انتخاب کدام گزینه در کادر Paragraph  کمترین فاصله بین خطوط را تنظیم می کند؟

  الف)    Single             ب)   Double           ج)  At least               د)  Exactly

  ۵۵- برای کپی قالب بندی یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)   Copy       ب)   Paste             ج)        Cut               د)  Format painter

  ۵۶- کلید میانبر عمل Paste  کدام است؟

  الف)  Ctrl +Z            ب) Ctrl + V                 ج) Ctrl + Y              د) Ctrl +X


  ۱–  برای نصب Word کدام فرمان را باید وارد کرد ؟

  الف- Setup            ب- Install           ج- Winword          د- هر سه مورد

  ۲-  چند نوع نمایش فایل داریم ؟

  الف- ۳             ب- ۵          ج- ۶                    د- هیچکدام

  ۳-  برای اضافه کردن یک کاراکتر ویژه در محل مکان نما از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف- Insert/Symbol          ب- Bullets/Symbol      ج- Foontnol/Symbol     د- هیچکدام

  ۴-  در نرم افزار حروفچینی Word برای انتقال مکان نما به انتهای سند از ……..  استفاده می کنیم ؟

  الف- کلید END ب- کلید Home  ج- کلیدهای CTRL+END       د- کلیدهای ALT+END

  ۵-  کدام جمله صحیح نیست ؟

  الف- فرمان کپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .

  ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .

  ج- فرمان کپی یک نسخه از اطلاعات  انتخاب شده را  به حافظه دائم کپی  می کند .

  د-با فرمان برش CUT نمی توان قسمتی از متن را حذف نمود .

  ۶-  برای این که قالب بندی اسناد به صورت خودکار صورت گیرد کدام گزینه مناسب  است ؟

  الف- Auto Format      ب- Auto Currect        ج- Style        د- Style Gallery

  ۷-  DOCUMENT TEMPLATE  یعنی چه ؟

  الف- سند حروفچینی             ب- الگوی سند        سند بی نام          د- سند آماده چاپ

  ۸-  برای ایجاد نقطه چین بین عناوین و شماره صفحات در  فهرست یک سند از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف- Leader  در Tab       ب- Tab  در Table          ج- هر دو مورد      د- هیچکدام

  ۹-  چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟

  الف-Table Auto Format        ب- Convert Text To Table     ج- Sort       د- Formula

  ۱۰-         برای شکستن یک ستون و رفتن به ستون بعد از کدام کلید استفاده می گنیم ؟

  الف-Ctrl+Alt+Enter     ب- Ctrl+Shift+Enter     ج- Shift+Alt+Enter د– هیچکدام

  ۱۱-         در Word فاصله شیرازه از کجا محاسبه می شود ؟

  الف- بعد از حاشیه ب- لبه کاغذ             ج- حاشیه چپ        د- لبه سمت راست کاغذ

  ۱۲-         برای اتصال تصویر از محیط های دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟

  الف- Picture              ب- Clipart       ج- Object       د- File

  ۱۳-         اگر بخواهیم متن را چاپ کنیم کدام گزینه مناسب است ؟

  الف- دکمه Print از نوار ابزار استاندارد      ب- گزینه Print  از منوی فایل یا کلید میانبر Ctrl+P

  ج- گزینه Print از نوار ابزار Print Preview  د– همه موارد

  ۱۴-         کلید میانبر Macro کدام است ؟

  الف- Ctrl+F2              ب- Shift+F5      ج- Alt+F8       د- هیچکدام

  ۱۵-در اکثر صفحات محاوره از کلید …… برای علامت زدن یا پاک کردن استفاده می شود ؟

  الف- Spacebar             ب- TAB        ج- ENTER      د- CTRL

  ۱۶-کلیدهای پایگاه در تایپ فارسی از :

  الف- ک ث ن م  ش ب ی ص                      ب- ت ک ن م   ب ش ا س

  ج- ل ت ک م   ب ی س ش                       د- ک م ن ت  ب ی س ش

  ۱۷- کدام جمله صحیح نیست ؟

  الف- Word تحت Dos نصب می شود .               ب- Word تحت Windows 95 نصب میشود .

  ج- Word تحت  Windows 98 نصب می شود.       د- Word تحت  Windows XP نصب میشود .

  ۱۸- در Word به هنگام ذخیره پرونده نام پرونده را :

  الف- می توان ترکیبی از حروف فارسی و لاتین استفاده نمود .      ب- فقط می توان از حروف لاتین استفاده نمود

  ج- فقط می توان از حروف فارسی استفاده نمود .                    د- هیچکدام .

  ۱۹- برای کارکتر ویژه ای که زیاد با آن سر و کار داریم توسط کدام کلید می توانیم کلید میانبر ایجاد کنیم ؟

  الف- Insert     ب-Special Character     ج-Shortcut Key    د-چنین امکانی وجود ندارد.

  ۲۰- فشردن دو کلید فلش بالا و Ctrl  بطور همزمان Word چه عملی انجام می دهد ؟

  الف- مکان نما به اول پاراگراف می رود .

  ب- مکان نما یک سطر بالا می رود .

  ج- مکان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود .

  ب- تمام متن یک سطر به پایین حرکت می کند بدون اینکه مکان نما از روی سطر جابجا شود .

  ۲۱- برای تراز بندی پاراگراف ها به صورتی که ابتدا و انتهای تمام خطوط یکسان باشد کدام گزینه مناسب است ؟

  الف-Align Left             ب- Align Right         ج- Justify       د- Center

  ۲۲-برای ایجاد قالب بندی جدید از این گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف- Auto Format           ب-Style              ج- Template     د- هر سه مورد

  ۲۳- برای نشانه گذاری و مرتب سازی متن های چند ستونه از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف- Paragraph            ب- Tab              ج- Columns      د- هیچکدام

  ۲۴- حالت درج (Insert) چیست ؟

  الف- مطالبی که تایپ می شود در جایی که مکان نما قرار دارد اضافه می‎شود .

  ب- مطالب بر روی مطالب قبلی اضافه می شود .

  ج- مطالب در حافظه و انتقال در جایی دیگر است .

  د- موارد الف و ب

  ۲۵- برای خروج از منو های باز و پنجره های محاوره ای معمولا از چه کلیدی  استفاده می‎کنیم ؟

  الف- Back Space      بESC             ج- F5               د- F6

  ۲۶- برای انتخاب پاراگراف جاری از کدام کلید استفاده می‎کنیم ؟

  الف- Cntrl + Shift +→    ب-  Cntrl + Shift + ←         ج- Cntrl + Shift + ↑    د- Cntrl + Shift +↓

  ۲۷- برای خروج از Word چه کلیدی استفاده می‎شود؟

  الف- Cntrl + F4       ب-Alt + F4                  ج- Shift + F4                        د- F4

  ۲۸- روشن شدن کلید Num lock   …

  الف- اعداد قسمت تایپ را فعال می‎کند.                     ب- اعداد قسمت ماشین حساب را فعال می‎کند.

  ج- کلید های جهتی قسمت تایپ را فعال می‎کند.        د- کلید های جهتی ماشین حساب را فعال می‎کند.

  ۲۹- برای تایپ حالت دوم روی کلید ها از کدام کلید ترکیبی استفاده می‎شود.

  الف- Alt                               ب- Cntrl                    ج- Shift                     د- هر سه مورد

  ۳۰- برای تغییر محیط از فارسی به انگلیسی از کدام کلید استفاده می‎شود؟

  الف- Shift + Alt راست        ب- Shift + Alt چپ       ج- هردو       د- هیچکدام

  ۳۱- کلید  Enter در Word  چه کاری انجام می‎دهد ؟

  الف- برای باز کردن خط جدید                      ب- برای رفتن به خط جدید

  ج- برای باز کردن پاراگراف جدید                  د- هر سه مورد

  ۳۲- کلید  Alt + Ctrl + Shift چه می‎کند؟

  الف- محیط و پاراگراف را از انگلیسی به فارسی تبدیل می‎کند.

  ب- محیط پاراگراف را از فارسی به انگلیسی تبدیل می‎کند.

  ج- محیط و پاراگراف را بین دو محیط فارسی و انگلیسی تغییر می‎دهد.

  د- هیچکدام

  ۳۳- کلید Shift +F  نقطه درج را …… می‎برد .

  الف- به اندازه کاراکتر به سمت چپ    ب- به سه موقعیت قبل          ج- به پنج موقعیت قبل    د- هیچکدام

   ۳۴- جهت انتخاب هر متن از ……… استفاده می‎کنیم.

  الف- Select all                    ب- Selection             ج- کلیک کردن            د- Cntrl + A

  ۳۵- برای حذف سریع لغت قبل از نقطه درح از کلیدهای …… استفاده می‎کنیم.

  الف- Delete                        ب- Cntrl + Backspace          ج- Cntrl + Delete       د- موارد ب و ج

  ۳۶- Customize برای چیست ؟

  الف- سفارشی کردن نوار منو                  ب- سفارشی کردن جعبه ابزار

  ج- سفارشی کردن صفحه کلید                   د- هر سه  مورد

  ۳۷- سیستم های امنیتی موجود در Word برای محافظت از سندها کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

  الف- ایجاد فایل پشتیبان      ب- کلمه عبور برای فایل  ج- فقط خواندنی کردن یک فایل        د- همه موارد

  ۳۸- جهت چاپ صفحات خاصی از یک متن از ….. استفاده می کنیم .

  الف- Print  از میله ابزار ب- Print  از منوی File     ج- Print  از Preview          د- Print Pages

  ۳۹- برای وارد کردن حروف بزرگ باید همزمان کلید …….. را نگه داشت .

  الف- Ctrl            ب- Shift        ج- Alt                   د- Ctrl+Alt

  ۴۰- عمل چاپ عبارت است از :

  الف- کار چاپگر                         ب- فرآیند ساخت یک کپی از سند روی کاغذ 

  ج- نصب چاپگر و فرمان Print              د- موارد الف و ج

  ۴۱- برای چاپ صفحه ای که مکان نما در آن قرار دارد ……. را انتخاب می کنیم .

  الف Current Page         ب- Copies       ج- Print Page(n)        د- هیچکدام

  ۴۲- برای رسم تصاویر در Word از کدام نوار ابزار استفاده می کنیم .؟

  الف- Word یک واژه پرداز است و با کلمات کار می کند و امکانی برای رسم تصاویر در آن نیست .

  ب- جعبه ابزار استاندارد           ب- جعبه ابزار قالب بندی           د- جعبه ابزار Drawing

  ۴۳- برای تغییر اندازه شکل ها در Word کدام گزینه مناسب است ؟

  الف- کلید Size  در نوار ابزار قالب بندی

  ب- بر روی شکل کلیک می کنیم و سپس دستگیره های شکل را می کشیم

  ج- بر روی شکل چندین بار کلیک می کنیم .

  د- شکل را انتخاب می کنیم سپس کلیدهای + یا – را فشار می دهیم .

  ۴۴- شیرازه یعنی چه ؟

  الف- فاصله بین متن ولبه های کاغذ برای صحافی         ب- فاصله اضافی متن از حاشیه های وسط کاغذ برای صحافی

  ج- فاصله متن از چپ و راست کاغذ                  د- کادر دور متن

  ۴۵- عمق  شیرازه :

  الف- مخصوص روزنامه هاست .                    ب- در صفحه آرائی بولتن و مجله است.

  ج- مخصوص کتابهای قطور است .                       د- هر سه مورد

  ۴۶- سرصفحه :

  الف- عبارتی است که در بالای صفحات روزنامه ها درج می شود .

  ب- تیتر اصلی روزنامه یا مطللب که در بالای صفحه درج میشود .

  ج- عبارت ثابتی است که بالای کتاب ها و مطالب درج میشود و در آن عبارت و شماره صفحات و … قید می شود .

  د- عبارتی است که در بالای صفحات کتاب ها  درج می شود .

  ۴۷- همطرازی متن کدام است؟

  الف- Justify از Paragraph    ب- Alignmant از Paragraph    ج- Center  از Paragraph    د- هر سه مورد

  ۴۸- برای ایجاد پاصفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

  الف- Footnote             ب- Footer            ج- Endnote      د- هر سه مورد

  ۴۹- قالب بندی یک پاراگراف را در کجا می توان تغببر داد ؟

  الف- Stylr Gallerry               ب- Style         ج- Parapraph              د- هر سه مورد

  ۵۰- عمل Endnote :

  الف- منوی View پاورقی پایان صفحه            ب- منوی Insert پاورقی پایان صفحه

  ج-منوی View پاورقی پایان سند           د- منوی Insert پاورقی پایان سند

  ۵۱- برای شماره گذاری متن از کدام گزینه استفاده می شود ؟

  الف- Bullet            ب- Columns         ج- Numbering              د- هر سه مورد

  ۵۲-تفاوت حاشیه با تورفتگی پاراگراف چیست ؟

  الف- تفاوتی ندارد .

  ب- حاشیه برای کل صفحه می باشد ولی تورفتگی مربوط به پاراگراف خاص می باشد.

  ج- حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صفحه میباشد .

  د- تورفتگی از سمت راست ایجاد میشود ولی حاشیه از تمام جهات

  ۵۳- برای اینکه ابتدای پاراگراف ها عدد گذاری شود کدام گزینه مناسب است ؟

  الف- Bullet                                 ب – Numbering

  ج- انتخاب گزینه Bullet and Numberring  از منوی Format       د- موارد ب و ج

  ۵۴- برای ایجاد یک پاورقی ثابت در صفحه در Word  از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

  الف- Header and Footer از منوی View         ب- Header and Footer  از منوی Format

  ج- Footer از منوی View                   د- Footnote  از منوی Insert

  ۵۵- کدام یک از گزینه های زیر در مورد سرصفحه درست می باشد ؟

  الف – می توان در سرصفحه متنی را نوشت    ب- می توان فقط برای صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .

  ج- می توان برای صفحه اول یا یک بخش سر صفحه قرار نداد .                   د- همه موارد .

  ۵۶- برای تغییر حاشیه از…….. استفاده می کنیم .

  الف- گزینه Margins از برگه Page Setup          ب- Page Setup  از برگه Landscape

  ج- Page Setup  از برگه Portial                   د- منوی Margings

  ۵۷- افزودن شماره صفحه توسط …… صورت میگیرد؟

  الف- Insert Numbers         ب- Paeg Numers     ج- Top of Page د- Number Format

  ۵۸-جهت تنظیم اندازه کاغذ از …….. استفاده می کنیم .

  الف- Margins             ب- Paper size             ج- Format             د- Option

  ۵۹- برای شماره گذاری صفحه از منوی …….. گزینه …….. استفاده می کنیم .

  الف- Insert-Page Numbers          ب- از میله ابزار     ج- Numbering از میله ابزار          د- موارد الف وب

  ۶۰- برای شماره گذاری در دو طرف صفحه از گزینه …….. استفاده می کنیم .

  الف- Mirror Margins        ب- Center      ج- In Side       د- Out Side

  ۶۱- برای این که بین ستون های متن در متون روزنامه ای یا چند ستونی خط های جداکننده ای وجود داشته باشد کدام گزینه مناسب است ؟

  الف- انتخاب گزینه Line                               ب- انتخاب گزینه Line Between     

  ج- انتخاب گزینه Equal Column Width                   د- انتخاب گزینه ای از Preset

  ۶۲- برای این که متون روزنامه ای در Word ایجاد کنیم کدام گزینه و از کدام منو مناسب است ؟

  الف-Column  – منوی Table                  ب- Column  – منوی Format

  ج- Row – منوی Format                د- چنین امکانی در Word وجود ندارد .

  ۶۳- برای حذف یک سطر جدول از  …… استفاده می کنیم .

  الف- Delete          ب- از منوی Table گزینه Delete Rows   ج- Clean Rows   د- موارد ب و ج

  ۶۴- چگونه می توان یک متن را به جدول تبدیل کرد ؟

  الف- Table Auto Format  ب- Convert Text To Table       ج- Sort       د- Formula

  ۶۵- Merge Cells  :

  الف- تقسیم خانه های جدول                                                 ب- حذف خانه های جدول

  ج- ادغام خانه های جدول                     د-اضافه کردن خانه های جدول

  ۶۶-جدول درWord  به چه منظور ارائه می گردد ؟

  الف- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی و سطرهای افقی می باشد .

  ب- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در سطرهای افقی می باشد.

  ج- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی می باشد .

  د- چنین امکانی در Word نمی باشد .

  ۶۷- برای ایجاد یک جدول کدام گزینه مناسب است ؟

  الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table     ب- انتخاب گزینه Make Table  از منوی Table

  ج- انتخاب گزینه Insert Table  از جعبه ابزار استاندارد         د- موارد الف و ج

  ۶۸- Split Table از منوی Table چه عملی انجام می دهد ؟

  الف- باعث افزودن یک جدول در جدول  دیگر      ب- باعث ادغام دو جدول

  ج- باعث تعمیم یک سطر جدول به دو سطر        د- باعث ادغام دو سطر

  ۶۹- گزینه های Split Table  و  Merge Cells در منوی Table  به چه منظور است ؟

  الف- به منظور ادغام چند سلول و تبدیل یک سلول به چند سلول .

  ب- تبدیل یک سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .

  ج- تبدیل یک سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .

  د- تبدیل یک ستون به چند ستون و ادغام چند ستون

  ۷۰- برای تقسیم سلولها از …….. استفاده می کنیم .

  الف- منوی Table  گزینه Grid Lines                ب- منوی Table  گزینه Insert Cell

  ج- منوی Table گزینه Split Table             د- منوی Table  گزینه  Merge Cells

  ۷۱- نوع نقاط توقف TAB توسط …….  تعیین می گردد .

  الف- TAB Alignmant         ب- Ruler       ج- Tableader               د- Tab Stop

  ۷۲- ایجاد Tab در Word به چه منظور است ؟

  الف- ایجاد پاراگراف    ب- ایجاد جداول   ج- ایجاد حرکت مناسب مکان نما   د- تعیین قلم

  ۷۳- نمونه ها (Template ها ) دارای انشعاب …….. هستند .

  الف- DOC           ب- DOT             ج- TEM             د- TXT

  ۷۴- Template  ها در Word به چه منظور استفاده می شوند ؟

  الف- برای بالا بردن سرعت .             ب- برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری در سندهای مشابه

  ج- برای ساختن یک سندی که شامل تصویر می باشد.               د- موارد الف و ب

  یک نظر بگذارید

  شعار سال 1396

   

  شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند.

  آمار
  خبرنامه ایمیلی

  اگر مايليد که مطالب اين سايت را از طریق ايميل دريافت کنيد، ايميل خود را وارد نموده و برروي دکمه ي عضويت کليک کنيد

  Delivered by FeedBurner